Znaczenie postu

 

Jakie jest znaczenie postu?... Dlaczego należy pościć i co post przynosi?... Jezus powiedział, że jego uczniowie nie poszczą, ponieważ mają ze sobą Oblubieńca; ale kiedy on odejdzie, będą pościli. Mówi o tym werset: 

 

"Wtedy przyszli do niego uczniowie Jana i pytali: Dlaczego my i faryzeusze pościmy, a uczniowie twoi nie poszczą?
 
I rzekł im Jezus: Czyż mogą goście weselni się smucić, dopóki z nimi jest oblubieniec? Nastaną jednak dni, gdy oblubieniec zostanie im zabrany, a wtedy pościć będą." Mt. 9:14-15
 
Oblubieńcem jest Jezus Chrystus. Był on fizycznie obecny wśród uczniów. Kim był Jezus Chrystus?... Jezus Chrystus to Duch Boży w ciele ludzkim. Duch Święty wcielił się w Jezusa, by ten mógł rozpocząć misję na ziemi; by móc być przez nich widziany i móc się z nimi komunikować bez żadnych przeszkód. Wcześniej Bóg komunikował się bezpośrednio z wybranymi przez siebie ludźmi (prorocy; Boży ludzie, którzy nieśli specjalne przesłanie dla świata i byli całkowicie oddani służbie Bożej.) Komunikacja odbywała się na płaszczyźnie Ducha- Bóg przyjmował rozmaite postacie przez duchowe manifestacje. Był ogniem, który pali się co prawda, ale nie powoduje spalenia krzewu gorejącego. Był słupem ognia, strzegącym Izrael. Wreszcie głosem, komunikującym się z wybranymi przez Boga ludźmi i oznajmującym im swoją wolę. Abraham rozmawiał z nim twarzą w twarz, ponieważ był najpokorniejszym człowiekiem na ziemi. Ten sam Duch Święty- czyli Bóg- zstąpił na Jezusa Chrystusa po tym, jak rozpoczął on swą misję na ziemi. Jezus- człowiek- otrzymał Ducha Bożego- został Nim napełniony- był Bogiem w ciele ludzkim. 
 
Zwróćmy uwagę na słowa Jezusa: 
 
"Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje." Mt 16:24 
 
Co to znaczy?... Jezus, tak jak my wszyscy, posiadał ludzką naturę. Ludzka natura jest skażona przez grzech. Jednak Jezus- mocą Ducha Świętego- czyli poprzez Bożą moc- nie grzeszył. Zatriumfował nad ludzką naturą- nad swoją cielesnością. Panował nad namiętnościami i żądzami, które często robią, co chcą z ludźmi i które robią z ludzi bezwolne marionetki. Jak to możliwe?... Stało się to możliwe, ponieważ Jezus został napełniony mocą Bożą, czyli posiadał pełnię boskości cieleśnie. I właśnie przez to, że zatriumfował nad cielesną naturą- choć cały czas ciało stanowiło jego mieszkanie- mógł napełniać się Bożym Duchem, czynić cuda, uzdrawiać chorych i czynić w sposób spektakularny wiele niezwykłych rzeczy. Jak bowiem Bóg rozkazał Kainowi: 
 
"(...) grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować" Rdz 4:7
 
Jezus był przykładem absolutnej samokontroli, ale samokontrola ta nie służyła jego osobistym celom: wręcz przeciwnie: tak jak zostało wspomniane już wcześniej, Jezus Chrystus zapierał się siebie i to samo radził swoim uczniom. Co to znaczy dokładnie?... "Ja" najczęściej skażone jest przez grzech; przez rozmaite mniej lub bardziej grzeszne przyzwyczajenia i cechy człowiek utożsamia się najczęściej z owym "zanieczyszczeniami" i broni ich, ponieważ w jego rozumieniu stanowią one o jego tożsamości. Utożsamianie się jednak ze złymi przyzwyczajeniami i wadami charakteru jest ślepą uliczką. Od rzeczy tych, jeśli chce się uzyskać czystość i wewnętrzny spokój, należy zdystansować się poprzez pokutę. 
 
Tak jak mówił Jezus:
 
"kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je." Mt. 16:25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Napisz do mnie 

lovespeech@protonmail.com