"Bom ja z tobą, mówi Pan, abym cię wybawił. Ponieważ uczynię koniec wszystkim narodom, między które cię rozproszę, wszakże tobie nie uczynię końca, ale cię miernie karać będę, a cale bez karania nie zaniecham" Jer 30:11

 

"Tak mówi Pan: znalazł łaskę na puszczy lud, który uszedł miecza, gdym chodził przed nim, abym odpocznienie uczynił Izraelowi. Rzeczeszli: zdawna mi się Pan ukazywał. I owszem, miłością wieczną umiłowałem cię, dlategoć ustawicznie miłosierdzie pokazuję." Jer 31:2

 

"Izali synem moim miłym nie jest Efraim? Izali nie jest dziecięciem rozkosznym? Bo od onego czasu, jakom mówił przeciwko niemu, przecież nań ustawicznie wspominam; dlatego poruszają się wnętrzności moje nad nim; zaiste zlituję się nad nim, mówi Pan." Jer 31: 20  

 

„Uzdrowię odwrócenie ich, a rozmiłuję się w nich dobrowolnie; bo się odwróci zapalczywość moja od nich. Będę Izraelowi jako rosa, że się rozkwitnie jako lilija, a zapuści korzenie swe jako Liban.” Oz. 14:4-5 

 

„I rzekł Farao do sług swoich: gdzie znajdziemy podobnego mężowi temu, w którym był Duch Boży?” Gen. 41:38

 

 „(…) bo kto się was dotyka, dotyka się źrenicy oka mego.” Zach 2:8 

 

„Na małą chwilę opuściłem cię; ale zaś w litościach wielkich zgromadzę cię. W maluczkim gniewie skryłem maluczko twarz swoją przed tobą; ale w miłosierdziu wiecznym zlituję się nad tobą, mówi Bóg, odkupiciel twój.” Iz. 54 

 

„Rzeczeszli: zdawna mi się Pan ukazywał. I owszem, miłością wieczną umiłowałem cię, dlategoć ustawicznie miłość pokazuję.” Jer. 31 

 

„Bom ja z tobą, mówi Pan, abym cię wybawił. Ponieważ uczynię koniec wszelkim narodom, między które cię rozproszę, wszakże tobie nie uczynię końca, ale cię miernie karać będę; a cale cię bez karania nie zaniecham. Tak zaiste mówi Pan: ciężkie bardzo będzie skruszenie twoje; nader bolesna rana twoja. Nie będzie, ktoby sądził sprawę twoję ku uleczeniu; lekarstwa ku uleczeniu mieć nie będziesz. Wszyscy miłośnicy twoi zapomną cię, ani cię nawiedzą, gdy cię zranię; raną nieprzyjacielską i okrutnem karaniem, dla wielkości nieprawości twoich i niezliczonych grzechów twoich. Przeczże wołasz nad skruszeniem swojem i ciężką boleścią swoją? Dla wielkości nieprawości twojej i niezliczonych grzechów twoich uczyniłem ci to. A wszakże wszyscy, którzy cię pożerają, pożarci będą, a wszyscy, którzy cię ciemiężą- wszyscy, mówię- w niewolę pójdą; którzy cię plundrują, splundrowani będą, a wszystkich, którzy cię łupią, podam na łup.” Jer. 30

 

 

Napisz do mnie 

lovespeech@protonmail.com